PRIVACY VERKLARING

Pistache en de AVG

Privacyverklaring koor Pistache

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) van kracht geworden. Deze verordening regelt hoe binnen de EU omgegaan moet worden met persoonsgegevens. Met het van kracht worden van de AVG geldt binnen de gehele EU dezelfde privacywetgeving. Ook koor Pistache verwerkt persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze gegevens. De verwerking gebeurt dan ook in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijkheid voor de verwerking ligt bij het bestuur.

In deze privacyverklaring informeren we u over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en wat u kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

1. Van wie verwerkt koor Pistache persoonsgegevens?

Koor Pistache verwerkt persoonsgegevens van:

 • leden
 • donateurs en sponsoren
 • geïnteresseerden in het lidmaatschap
 • oud-leden
 • dirigent en pianist

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een individu zeggen. Koor Pistache verwerkt de volgende gegevens:

 • Naam, Adres, Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (IBAN) bij leden, sponsoren en donateurs
 • Ingangsdatum lidmaatschap (bij leden)
 • Stemsoort (bij leden)
 • Functie binnen de vereniging
 • Foto's en filmpjes van repetities en optredens
 • Profielfoto's (van leden, op voor leden toegankelijk deel van de website)

Koor Pistache verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging etc.

3. Waarvoor verwerkt koor Pistache persoonsgegevens?

 • Om het lidmaatschap tot stand te kunnen brengen of een relatie met u als donateur of sponsor aan te kunnen en om met u in contact te kunnen blijven.
 • Als u lid bij ons bent/wilt worden, een werkrelatie met het koor onderhoudt of anderszins het koor wilt ondersteunen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie, hetzij via mail, hetzij via een brief.
 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren:
 • Als lid hebt u een overeenkomst met koor Pistache. Om de verschuldigde contributie te kunnen incasseren, verwerken wij uw persoonsgegevens.
 • Bij een werkrelatie met koor Pistache (bv. dirigent of pianist) is er ook sprake van een overeenkomst. Om de verschuldigde betalingen te kunnen verrichten, verwerken wij daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het werven van financiële (subsidie) middelen.
 • Sfeerfoto's en filmpjes van het koor bij repetities en optredens worden gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. (publicaties in krant en/of internet of flyers) Bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal voor deze doeleinden kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.
 • In programmaboekjes van concerten worden namen van deelnemende leden vermeld en informatie over dirigent en pianist. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.
 • Voor statistische/archiefdoeleinden

Van oud-leden wordt NAW-gegevens, stemsoort, periode van lidmaatschap en geboortejaar bewaard voor statistische en archiefdoeleinden.

4. Hoe lang bewaart koor Pistache mijn gegevens?

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard, hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens bewaard worden. Koor Pistache bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel.

Bent u lid van ons koor, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor het lidmaatschap zolang u lid bent en voor een periode van maximaal vijfentwintig jaar na afloop van het lidmaatschap.*

Bent u sponsor/donateur van ons koor, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de sponsoring/donatie zolang als deze van kracht is, en na afloop van de sponsoring/donatie voor een periode van maximaal twee jaar.**

Is er sprake van een werkrelatie, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de afgesproken werkrelatie zolang als de relatie van kracht is, en na afloop van de relatie voor een periode van maximaal twee jaar.**

*) In die vijfentwintig jaar gebruiken we de persoonsgegevens alleen om u te kunnen uitnodigen voor jubilea(concerten). Mocht u geen belang hechten aan contact na beëindiging van de overeenkomst, dan zullen uw persoonsgegevens direct worden verwijderd.

**) In die twee jaar gebruiken we de persoonsgegevens alleen om u incidenteel te benaderen. Mocht u geen belang hechten aan contact na beëindiging van de overeen komst, dan zullen uw persoonsgegevens direct worden verwijderd.

5. Wie kan er bij de persoonsgegevens?

De secretaris in het bestuur, verantwoordelijk voor de ledenadministratie heeft het beheer over alle persoonsgegevens. De overige bestuursleden kunnen over gegevens beschikken indien dat voor een specifieke taak nodig is. Zo kan alleen de penningmeester in het bestuur bij de bankgegevens van leden, sponsoren en donateurs.

Op een voor leden afgeschermd deel van de website (beveiligd met een wachtwoord) zijn de NAW-gegevens, telefoonnummers, geboortedatum en profielfoto's van de leden van het koor zichtbaar.

6. Hoe gaat koor Pistache om met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard door de secretaris en de penningmeester zoals is beschreven bij punt 2 t/m 5.

Zij gebruiken hiervoor een actuele en beveiligde computer.

7. Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Koor Pistache deelt geen gegevens buiten de EU. Indien gegevens door een externe partij worden verwerkt (zoals het hosten van de website) worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt zo nodig een verwerkersovereenkomst gesloten.

8.Cookies

Koor Pistache maakt geen gebruik van cookies op de website.

Koor Pistache verzamelt en bewaart geen persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van de website.

9. Kan ik zien welke gegevens koor Pistache van mij verwerkt?

Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die koor Pistache verwerkt, en kan deze wens kenbaar maken bij het bestuur. Persoonsgegevens kunnen op uw verzoek worden gewijzigd of verwijderd, tenzij dit in verband met de uitvoering van een overeenkomst niet mogelijk is of een wettelijk plicht dit verhindert.


10. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur van koor Pistache via de secretaris.

11. Wijzigingen privacybeleid

Koor Pistache streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van koor Pistache is de meest actuele verklaring altijd beschikbaar.

Tilburg, 15 augustus 2019